Tere külaline, võite sisse logida või luua uue konto.

ÜLDIST

1.1. Tehnika24.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Tehnika24.ee vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

1.2. Garantiihoolduse aluseks on Tehnika24.ee poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Tehnika24.ee õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.

2.2. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2.3. Tehnika24.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2.4. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja (importeerija). 2.5. Säilitada tuleb tootega kaasapandud arve-saateleht, ilma selleta garantii ei kehti.

3. GARANTIIREMONDI TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Tehnika24.ee vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.

3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse või Tehnika24.ee kontorisse. Üksikasjalikku infot saab infotelefonil või e-posti aadressil.

3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

4. GARANTII ALLA EI KUULU:

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;

4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;

4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;

4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;

4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

payment methods
www.Tehnika24.ee © 2018